مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد رضا
نام خانوادگی:انصاری
شهرت:انصاری
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، تاریخ و سیره

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب احمدرضاانصاری بشناسنامه123 صادر ازاصفهان پدرمحمدعلی ازطلاب وروحانیئن قدیمی اصفهان هستم که درسال 1356درسن 14ساگی واردحوزه علمیه اصفهان شدم ودروس مقدمات خودرا دراین حوزه نزداستادانی همچون آقایان کلاهدوزان،عشاقی ،میرخلف ،مرحومین آقایان شیخ علی اکبر فقیه وحاج آقامرتضی مصطفوی وحاج آقا باقرامامی وحاج آقا حسن امامی ره تحصیل نمودم وپس ازآن (حدودبیست سال) به حوزه علمیه قم رفتم . دروس سطح وخارج رانزد استادانی همچون حضرات آیات وجدانی ره،اشتهاردی ره،قدیری ره،ستوده ره،پایانی ره،اعتمادی،فاضل لنکرانی ره،،تبریزی،وحیدخراسانی تلمذ کردم مدت 2سال مدیر ومدرس حوزه علمیه آباده بوده ام مدت 5سال هم امام جمعه هرمز وشش سال مدیر ومدرس حوزه علمیه بندرعباس بوده ام ودرهمان مد ودر هردوحوزه ازپایه چهار تاپایه10تدریس داشته ام زسال 59هم بطور مدام ایام تبلیغی را به تبلیغ می رفته ام مدرک فعلی ام ازقم سطح 3 است وپایان نامه عربی صلاه الجمعه بانمره عالیدارم .

ازسال 80تاحال هم دریگانهای سپاه مشغولبه وظیفه طلبگی ام هستم وفعلادر سپاه صاحب الزمان7 استان اصفهان هستم